Shvetashvetara Upanishad April 2023

Date : 27 Feb 2023

Evening discourse on Shvetashvetara Upanishad by Swami Ishwaranandaji

on April 3rd thru April 7th, from 7:00 PM to 8:30 PM
at the Mission.

Shvetashvetara Upanishad banner